សន្លឹកកិច្ចការ 103 3 kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ