កុងទ័រ 1kv 22000pf ។ កុងទ័រ 2kv 101 ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ