ឧបករណ៍ភ្ជាប់សេរ៉ាមិច 561k 2kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ