កុងដង់ទ័រសេរ៉ាមិច 102 2kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ