កុងដង់ទ័រសេរ៉ាមិច 102 3kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ