កុងដង់ទ័រសេរ៉ាមិច 471k 2kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ