កុងដង់ទ័រសេរ៉ាមិច 681 2 kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ