ឧបករណ៍តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ការវិភាគថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ