តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ការសន្សំថាមពលនិងការការពារបរិស្ថាននៃរោងចក្រថាមពល;

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ