កុង​តង់ស្យុង​ខ្ពស់​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត hipot ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​តង់ស្យុង​ខ្ពស់

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ