តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់បន្ថែមលើការផលិតអ័ព្ទនិងទឹកសន្សើមក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ