ឧបករណ៍តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ការសាកល្បងបំបែកអាត្មាភាព

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ