ឧបករណ៍តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ធ្នឹមអ៊ីយ៉ុងដោយប្រើការជួសជុលម៉ាស់អាប់ស៊ីស

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ