តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់រូបភាពពេទ្យ PET និង MRI

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ