តង់ស្យុងតង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍បង្កើតរោងចក្រអគ្គីសនី

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ