ឧបករណ៍តង់ស្យុងខ្ពស់សម្រាប់ទួរប៊ីនចំហាយនិងប្រព័ន្ធជំនាន់ថាមពលផ្សេងទៀត។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ