កុងតឺន័រសេនេទិចវ៉ុលខ្ពស់សម្រាប់ការធ្វើលំដាប់ DNA

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ