ខួរក្បាលកំលាំងខ្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍ស្កេន SPECT

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ