ប្រដាប់បេតុងសេរ៉ាមិចខ្ពស់សម្រាប់ transducer Ultrasonic

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ