វ៉ារ្យ៉ង់ 472 ម៉ែត្រ 2kv ។

ការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តែមួយ