សេចក្ដីយោងសម្រាប់ Vishay កាកបាទជម្មើសជំនួស, Murata, TDK, AVX ។ ក្រុមហ៊ុន Morgan capacitors តង់ស្យុងខ្ពស់។