ឧត្តម​តង់ស្យុង Resistor កម្រាស់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ប្លង់ Resistor GFP / GHP កម្រង​ឯកសារ

resistors សេដ្ឋ​កិច្ច​ទាំង​នេះ​ជា​ការ​រចនា resistor តង់ស្យុង​ខ្ពស់​ពិត​ជា​, អាច​ផ្តល់​នូវ​ការ​ជួប​ប្រជុំ​ដង់ស៊ីតេ​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ច្រើន​។ ពីរ​នាក់​ថ្នាំ​កូត​ផ្សេង​គ្នា​។