ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា IGBT ការស្រូបយក, កុងទ័រកម្តៅតង់ស្យុងខ្ពស់