បណ្ណសារស្លាក: បោះពុម្ព

ខែមករា 7, 2017

សន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វីបោះពុម្ព៖ វត្ថុមួយនិងសកម្មភាពមួយ

ដោយវិចទ័រដបុលយូបោះពុម្ភសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វី៖ វត្ថុនិងសកម្មភាពមួយនៅពេលក្រឡេកមើលបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពដោយមានសមាសធាតុជាច្រើនមនុស្សជាមធ្យមនឹងសម្គាល់អង្គភាពទាំងមូលជា“ បន្ទះសៀគ្វី” ។ ទោះយ៉ាងណាឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រហៅវត្ថុនេះថា“ ការផ្គុំបន្ទះសៀគ្វីដែលបានព្រីនចេញ” (PCBA) ។ PCBA ក៏ជាសកម្មភាពមួយផងដែរ។ វាសំដៅទៅលើ […]

Resistor តង់ស្យុងខ្ពស់