ប្លុកសប្បាយលក់

ខែមករា 2, 2017

ការប្រើប្រាស់ចំណុចប្រទាក់អេឡិចត្រូនិចឈុតខ្លី - វិធីសាស្រ្តធ្វើអន្តរកម្មផ្នែកទី 1 សម្រាប់យានយន្តដែលមានស្តង់ដារអគ្គិសនីដែលមិនឆបគ្នា

ការប្រើប្រាស់ចំណុចប្រទាក់អេឡិចត្រូនិចឈុតខ្លី - វិធីសាស្រ្តធ្វើអន្តរកម្មផ្នែកទី 1 សម្រាប់យានយន្តដែលមានស្តង់ដារអគ្គិសនីដែលមិនឆបគ្នា

North American commercial vehicles have electrical systems unlike those of Europe and the NATO military. Specifically, they operate at different voltages and use dissimilar connectors. As examples of wiring conventions, North American commercial vehicles use a 7 pin SAE 560 system and NATO vehicles use a 12 pin system conforming to the STANAG 4007 standard. The European configuration is similar to the North American 12V based SAE 560 system except that they are 24V based and use either a single ISO 1185 connector or one in combination with an ISO 3731 connector. In addition to cross-coupling vehicles from these three jurisdictions, when vehicles wired to RV standards become possible, mating and interfacing possibilities are further multiplied. Only electrical trailer interfaces make possible the electrical coupling of two vehicles wired with unrelated standards.

To date, truck-trailer interfacing has been achieved with one of three commonly used electrical circuits. These are: power resistor voltage dividers, centralized power switching regulators and distributed switching regulators. This three-part blog series will describe these circuit configurations, mentioning the pros and cons of each approach in the context of the electrical trailer interface application.

Functions of Trailer Electrical Interfaces

Electrical trailer interfaces have two functions. The first is to ensure that a signal at any given pin combination of the tractor is translated into an equivalent functional signal at the proper pins of the trailer connector. The second is to convert the voltage level of a power signal or combination of signals at the tractor output connector to a power signal of acceptable voltage at the intended pin of the trailer connector.

Power Resistor Voltage Dividers: How They Work

Power resistor voltage dividers work by dropping voltage through fixed power resistors. This method has three primary advantages relative to other electrical trailer interfaces. Specifically, it is the least expensive, it has a simple circuit with a low component count, and if the output of one pin should fail, the others remain unaffected.

On the other hand, power resistor dividers have six disadvantages: First, this approach is 50% efficient at best: For every watt of power transformed, at least one watt is dissipated as heat. As the source for the dissipated power, the tractor’s electrical system has to be able to furnish this power. Second, the housing to contain the power resistors has to be of large enough volume to enable internal components to remain within their operating temperature limits. Third, power resistors of high dissipation capacities are also large and do not withstand shock and vibration as well as small components. Because of their high hot-spot temperatures, they are inherently unreliable. Fourth, because the voltage drop across the resistor depends on the load current, this method has very poor regulation and can lead to sequential component failures. Fifth, poor voltage regulation limits the number and characteristics of accessories that may be loaded on the auxiliary pin. Sixth, this method cannot be used for stepping up voltage, as in the case of a 12V towing vehicle and a 24V trailer.

Trying to find electrical power supplies like 13.8V DC power supplies, battery backup for sump pump or pure sine wave inverters? Then visit www.secamerica.com, electrical power conversion manufacturers for electrical interface products and information.
Resistor តង់ស្យុងខ្ពស់ , , , , , , , , ,
អំពី ciroceanint@gmail.com