ប្លុកសប្បាយលក់

ខែ​ធ្នូ 14​, 2015

ហេតុអ្វីបានជាម្ជុលរបស់កុងដង់ងាយខូចបន្ទាប់ពីរលាក់?


Give us a bit of electronic processing knowledge. Electronic components (for example, តង់ស្យុង​ខ្ពស់​កុង​សេ​រ៉ា​មិច) to households in the hands will be processed into a variety of electronic products.


It is easier to understand. Last year, we have a German customers in our first time. He bought a batch of 40KV202K high voltage ceramic capacitors. We often love to say "we all know" this sentence, in fact, this is a normal thing, in fact, people do not understand.


You really scared. We will be such a low breakdown voltage, it is a serious problem! To realize the high voltage ceramic capacitor voltage of our standard is 2 times larger than the rated voltage. He said, directly said this batch of goods is a waste, can not be used. Our foreign colleagues patiently asked them to use how in the work environment? The upset guests directly to the high voltage ceramic capacitor exposed in air using So that is what it is.!


This high voltage ceramic capacitor must be in transformer oil, or in the use of epoxy resin, the use of this method, which directly leads to the failure of the heat and breakdown.


Last week, a customer told the event. A customer took the high voltage ceramic capacitor, the terminal was welded. Then, when the fixed pin was found, the pin was easy to break off! So no matter twenty-one or three seven, all the goods back!


Originally, the guest is not terminal clamp, nor with the terminal machine, but with soldering method. Thus, the formation of a pin surface alloy layer. The alloy layer is hard and folded several times, some pin is easily broken. More seriously, they combed the welding foot blade useful. This is hurting the pin itself!

ប្រកាស Standart
អំពី ciroceanint@gmail.com

សូមផ្ដល់យោបល់

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។ ត្រូវបំពេញចាំបាច់ពេលមានសញ្ញា * *