Ийм хянагч өндөр хүчдэлийн конденсатор,

Нэг үр дүнг харуулж байна