ทดแทนทางเลือก TDK FHV-6AN 3500PF 30KV 10%

การแสดงผล