បណ្ណសារស្លាក: សមាសភាគ

ខែមករា 14, 2017

សមាសធាតុសំខាន់នៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក - ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

ដោយ Chesnimages សមាសធាតុសំខាន់នៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក - ឧបករណ៍តេស្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់កន្លែងរបស់យើងនិងប្រើប្រាស់វាក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ។ គ្រឿងអគ្គិសនីទាំងនេះជួយយើងក្នុងការសន្សំពេលវេលានិងថវិកាយ៉ាងច្រើន។ […]

Resistor តង់ស្យុងខ្ពស់